Tydzień I, dzień czwarty: Łagodność i pragnienie wspólnego życia

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w Nazarecie

Dzień czwarty: Łagodność i pragnienie wspólnego życia

Poświęcenie wzajemnych związków między ludźmi


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

O Ogniu Ducha Parakleta, życie wszelkiego stworzenia!

Jesteś święty, Ty, który wszystko ożywiasz.

Jesteś święty, który balsamujesz niebezpieczne złamania.

Jesteś święty, Boże opatrujący cuchnące rany.
O Tchnienie świętości, o Ogniu miłości, o serc Słodyczy i Deszczu rozchylający wonne kielichy cnót.

O przeczyste Źródło, przy którym Bóg gromadzi błądzących i szuka zagubionych.

O Osłona życia, Nadziejo jedności wszystkich ludzi,

Stróżu godnych obyczajów, uświęcaj świętych!
Strzeż tych, których nieprzyjaciel uwięził, i wyzwól skutych w kajdany, których chce uratować moc Boża.
O Drogo najpewniejsza, co wszędzie przebiegasz: przez szczyty gór, równiny i ponad przepaściami, aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkich dążeniu do celu. Przez Ciebie płyną obłoki, kłębią się chmury, krople wody drążą kamienie, źródła stają się potokami, a ziemia pączkuje zielenią.
Ty nieustannie tworzysz mędrców i uszczęśliwiasz ich Twym tchnieniem mądrości.
Zatem chwała Tobie, który rozbrzmiewasz chwałą i czynisz życie radością, Tobie, Nadziejo, cześć i moc, Tobie, który dajesz światłość.

(św. Hildegarda)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1992

Dziś ponownie wzywam was do modlitwy i to modlitwy radosnej, aby nikt z was w tych smutnych dniach nie odczuwał rozżalenia, lecz radość ze spotkania ze swoim Bogiem Stworzycielem. Módlcie się, dzieci, abyście byli coraz bliżej

mnie i odczuli przez modlitwę, czego od was pragnę. Jestem z wami i każdego dnia błogosławię was swoim macierzyńskim błogosławieństwem, prosząc, by Bóg obdarzył was wszystkich obfitymi łaskami w waszym codziennym życiu. Dziękujcie Bogu za dar, że mogę być z wami, gdyż, powiadam wam, to jest wielka łaska.

ROZMYŚLANIE

Najświętsza Maryja Panna, która jest Matką pełną słodyczy i miłosierdzia, nie dająca się nigdy prześcignąć w miłości szczodrobliwości, widząc, że człowiek oddaje się Jej całkowicie, by uczcić Ją i Jej służyć, że wyzbywa się wszystkiego, co mu jest najdroższe, by Ją tym przyozdobić, oddaje się również całkowicie i w sposób niewysłowiony temu, który Jej wszystko poświęcił. Zanurza go w otchłani Swych łask, przyozdabia go swymi zasługami, wspiera go swą potęgą, oświeca go swym światłem, rozpłomienia go swą miłością , udziela mu swych cnót: pokory, wiary, czystości, itd., staje się jego poręczycielką, jego uzupełnieniem, jego drogocennym „wszystkim” u Jezusa. Słowem, ponieważ taka poświęcona osoba cała należy do Maryi, przeto Maryja też cała do niej należy, co sprawia, iż o tak doskonałym słudze i dziecku Maryi powiedzieć można to, co św. Jan Ewangelista mówi o sobie, iż obrał sobie Najświętszą Dziewicę jako wszelkie swe dobro: „Przyjął Ją uczeń do siebie” (J 19,23).

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 144, s.86)

Najświętszą Maryję Pannę, obecną poprzez całą fazę przygotowawczą, w pierwszym roku będziemy kontemplować w tajemnicy Jej Boskiego Macierzyństwa. To w Jej lonie Słowo stało się ciałem. Potwierdzenie centralnej pozycji Chrystusa nie może być odłączone od uznania roli, jaką spełniła Jego Najświętsza Matka. Jej kult, jeśli jest właściwie ustawiony, nie może niczego ująć „godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”. Maryja bowiem zawsze wskazuje na swego Boskiego Syna i staje się dla wszystkich wierzących wzorem wiary autentycznie przeżytej. „Rozmyślając o Niej zbożnie i przypatrując się Jej w świetle Słowa, które stało się człowiekiem, Kościół ze czcią głębiej wnika w najwyższą tajemnicę Wcielenia i coraz bardziej upodabnia się do swego Oblubieńca”.

(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 43)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Najsłodsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty która nieustannie przebaczasz ludziom ich zniewagi i odrzucenie Boga miłości, módl się, aby w moim sercu nie rozrósł się żaden korzeń goryczy czy urazy. Poświęcam Ci wszystkie moje kontakty z ludźmi, aby mogła objawić się w nich dobroć Chrystusa. Poświęcam Ci również moje związki uczuciowe, abym zawsze starał się raczej dawać niż brać, bym raczej zabiegał o dobro bliźniego Boga niż o swoje własne. Poświęcam Ci wszystkie więzi rodzinne, abym dążąc jedynie do pomnażania miłości, wprowadzał jedność i czułość tam, gdzie panuje surowość i niezgoda.

ANTYFONA

Święta Rodzino z Nazaretu,

Mała Trójco na ziemi,

Jezusie, Boże na tej ziemi.

Maryjo, Oblubienico Ducha,

Józefie, cieniu Ojca –

Upodobnijcie nas do siebie!

Mała Trójco na ziemi,

Józefie, umierający z miłości do Maryi,

Maryjo, umierająca z miłości do Jezusa,

Jezusie, umierający z miłości do świata –

Upodobnijcie nas do siebie!

PSALM 133

O jak dobrze i miło,

Gdy bracia mieszkają razem!

Jest to jak wyborny olejek na głowie,

Który spływa na brodę Aarona,

Na skraj jego szaty.

To jak rosa Hormonu,

Która opada na górę Syjon;

Bo tam udziela Pan błogosławieństwa

I życia na wieki.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień trzeci: Ubóstwo w Duchu

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień I, dzień piąty: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi