Tydzień III, dzień drugi: Matka Słowa

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w sercu Jezusa

Dzień drugi: Matka Słowa

Poświęcenie naszych myśli i słów


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty, Boski Orędowniku, Ojcze ubogich, Pocieszycielu strapionych, dusz Uświęcicielu, w najgłębszej pokorze klęczę przed Tobą w kornej adoracji. Z serafinami otaczającymi tron Twój powtarzam po tysiąckroć: Święty, Święty, Święty!

Ty wypełniłeś duszę Maryi bezmiarem łask, Ty świętą gorliwością rozpaliłeś serca Apostołów. Zechciej również serce moje rozpłomienić Twą miłością.

Jesteś Duchem Bożym: umocnij mnie w walce ze złymi duchami. Jesteś ogniem: zapal mnie ogniem Twej miłości. Jesteś światłem: oświeć mnie i uzdolnij do poznania rzeczy wiecznych. Jesteś gołębicą: udziel mi czystości obyczajów. Jesteś słodkim tchnieniem: ucisz burze, jakie powodują we mnie namiętności. Jesteś językiem: spraw niechaj nie ustanę w uwielbianiu Ciebie. Jesteś obłokiem: okryj mnie cieniem Twej opieki. Jesteś wreszcie źródłem wszelkich darów nieba: błagam Cię: ożyw mnie łaską, uświęć Twą miłością, prowadź swą mądrością, uczyń mnie w swej dobroci dzieckiem Twoim i ratuj w swym nieskończonym miłosierdziu, abym nigdy nie przestał wielbić Cię, wysławiać i miłować, najpierw na ziemi podczas mego życia, a potem w niebie przez całą wieczność.

(św. Alfons Liguori)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca świętego w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LUTEGO 1989

Dziś wzywam was do modlitwy sercem. Przez ten okres łask pragnę, by każde z was złączyło się z Jezusem, a bez nieustannej modlitwy nie możecie odczuć piękna i wielkości łask, które Bóg chce wam dać. Dlatego, dzieci, przez cały czas napełniajcie wasze serca nawet najmniejszymi modlitwami. Jestem z wami i nieustannie czuwam nad każdym sercem, które mnie się oddaje.

ROZMYŚLANIE

Czy istnieje dla syna związek bardziej intymny i bliższy niż więź z jego matką, a dla Syna Bożego – nad więź z Matką Bożą? Ona poczęła Go przecież w ciele, nosiła w łonie, ogarniała i obejmowała w sobie jako szlachetną cząstkę siebie, część najszlachetniejszą. Kto bowiem zostaje matką, posiada z natury przywilej noszenia w jednym ciele podwójnego ducha, podwójnego serca i podwójnego życia. Wybrana na Matkę Boga dziewica, obdarzona została tym darem przez naturę i łaskę; mogła nosić w sobie Jezusa jako część siebie samej i być z Nim tak ściśle złączona duchem, sercem i życiem, że jest On duchem z Jej ducha, sercem z Jej serca i życiem z Jej życia.
Dałaś, Maryjo, życie Jezusowi jako Twemu Synowi. Ale to przecież Ty otrzymujesz od Niego życie, ponieważ On jest Twoim bogiem. Tak więc jednocześnie życia udzielasz i życie przyjmujesz. Jak Boskie Słowo jest zarazem dawcą i odbiorcą istnienia, życia i wiecznej chwały otrzymywanych od Ojca i udzielanych Duchowi Świętemu, Ty podobnie! O święta Dziewico, Ty za Jego przykładem życie otrzymujesz i życia udzielasz, masz bowiem zaszczyt być Matką Słowa Wcielonego. Obdarzasz Jezusa życiem i od Niego życie przyjmujesz. Dajesz życie Jezusowi ożywiając Twym sercem i Twym duchem serce i ducha Jezusa. Jednocześnie z ciała Jezusa, żyjącego i mieszkającego w Tobie, czerpiesz życie we własnym sercu, ciele i duchu.

(P. Berulle)

Kościół, pouczony przez Ducha Świętego i obdarzony nabytą w ciągu wieków znajomością spraw, uznaje jednak, iż także cześć dla Najświętszej Dziewicy – oczywiście podporządkowana czci dla Boskiego Odkupiciela i z nią związana – wykazuje wielką moc i skuteczność w duszpasterstwie oraz ma bardzo duże znaczenie dla odnowy życia chrześcijańskiego. Łatwo dostrzec przyczynę tej skuteczności. I rzeczywiście, wielorakie posłannictwo Maryi względem ludu Bożego jest prawdziwie nadprzyrodzoną rzeczywistością działającą i owocującą w organizmie Kościoła. Miło jest rozważyć poszczególne składniki tego posłannictwa, z których wszystkie stosownie do swej skuteczności zmierzają do odtworzenia w synach duchowych rysów Syna pierworodnego. Macierzyńskie wstawiennictwo Najświętszej Dziewicy, przykład Jej świętości i łaska Boża, która jest w Niej, są dla rodzaju ludzkiego podstawa nadziei na dobra niebieskie.

(Paweł VI, Marialis cultus, n. 57)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko Słowa, poświęcam Ci myśli i uczucia mego serca, siedlisko rodzące myśli złe, kalające człowieka, ale tez miejsce, z którego pochodzą dobre, pocieszające i umacniające drugich, słowa. Spraw, Maryjo, proszę, aby ze skarbca mego serca wychodziły tylko rzeczy dobre, jak z Twego Serca wyszedł Jezus, skarb najwyższy, ubogacający świat cały. O Matko Słowa, zachowaj mnie od czczego gadulstwa; niech moje słowo będzie modlitwą, aby przez nie w sercach mogło zrodzić się Słowo.

Poświęcam Ci, Maryjo, język. Ty, która jesteś milczącymi ustami Apostołów, miej pieczę nad bramą moich warg. Postaw przy nich straż anielską i spraw, aby Słowo zrodziło się przede wszystkim we mnie, aby moje serce przepełniały słowa piękne.

ANTYFONA

Oto w łonie Maryi Serce Jezusa jest samym ogniem

I pełne Ducha Świętego, woła, Miłości, Miłości, Miłości Boga.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

PIEŚŃ: J 1, 1-18

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swej własności, a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

Tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaka Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach:

„Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,

przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”.

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Dowolna modlitwa np. Litania, pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM! (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień III, dzień pierwszy: Zjednoczenie z człowieczeństwem Chrystusa

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień III, dzień trzeci: Odnalezienie Jezusa w świątyni