Tydzień II, dzień piąty: Niepokalane Poczęcie – to ono ukształtowało Serce Maryi

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w łonie Ojca

Dzień piąty: Niepokalane Poczęcie – to ono ukształtowało Serce Maryi

Poświęcenie naszych zdolności kochania


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

WEZWANIE

Wysławiam Cię, Panie, że stałeś się jednym duchem ze mną, niczego nie mieszając, nie odmieniając ani nie przekształcając. Dzięki Ci składam, że Ty, Bóg ponad wszystkim, wszystkim we wszystkim stałeś się we mnie. Jesteś bowiem niewyrażalnym i doskonałym, darmo danym pokarmem, wspaniałą szatą godową, oczyszczeniem kąpiącym mnie w owych niewyczerpanych i świętych łzach, jakie Twa obecność przynosi tym, których nawiedzasz.

Wysławiam Cię, Duchu Święty, że stałeś się dla mnie niegasnącym światłem, niezachodzącym słońcem, albowiem nie masz gdzie się skryć, Ty, co chwałą napełniasz wszechświat. Nie, nigdy przed nikim się nie ukryłeś! To właśnie my zawsze skrywamy się przed Tobą, odmawiając spotkania z Tobą. Dlaczego miałbyś się ukrywać, Ty, który nie odwracasz się od żadnego ze stworzeń i żadnego z nich nie odrzucasz?

Przybądź więc, o Mistrzu, wznieś dzisiaj we mnie swój namiot i zechciej zawsze przebywać i nieprzerwanie mieszkać aż po kres dni we mnie, Twoim słudze.

(św. Symeon Nowy Teolog)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

WEWNĘTRZNE SŁOWA PODYKTOWANE JELENIE 28 LISTOPADA 1983

O Niepokalane Serce Maryi przepełnione dobrocią, okaż nam swoją miłość do nas.

Niechaj płomień Twego Serca, Maryjo, ogarnie wszystkie ludy. Kochamy Cię niezmiernie.

Wyciśnij w naszych sercach znamię prawdziwej miłości. Niech nasze serca tęsknią za Tobą.

O Maryjo, łagodna i pokornego serca, pomnij na nas grzesznych.

Wiesz, że my, ludzie, jesteśmy grzesznikami.

Twym matczynym, przenajświętszym Sercem uzdrawiaj nas z wszelkiej duchowej niemocy.

Uczyń nas zdolnymi dostrzegać dobroć Twego macierzyńskiego Serca,

Abyśmy się mogli nawrócić do jego serdecznego płomienia. Amen.

ROZMYŚLANIE

Bóg, chcąc stworzyć Matkę swego Syna w stanie najdoskonalszej świętości, do jakiej tylko może być podniesione zwykle stworzenie, wypełnił Ją w samej chwili poczęcia. Od momentu poczęcia jest więc Maryja dla Trzech Osób Trójcy Świętej pierwszym obiektem ich pełnej radości, jaki się w ogóle pojawił na świecie, i jedynym przedmiotem ich miłosnego upodobania na ziemi od czasów Adama. […]
W momencie poczęcia Maryi Bóg zachował Ją od zła. Uświęcił Jej ciało, aby wszystkie Jej zmysły, poruszenia i uczucia kierowały się wyłącznie ku Niemu samemu i we wszystkich rzeczach dostrzegały tylko Jego.

Mocą tego uświęcenia Jej nienawiść zwracała się przeciw wszelkiemu grzechowi, a pragnienie – ku chwale Bożej. Lękała się wszystkiego, co mogłoby się Bogu nie podobać i przeciwstawiać Jego zamiarom. Radowała się posiadaniem Boga i Jego czcią. Ufała, że kiedyś będzie ogarnięta Jego chwałą.

(Jean-Jacques Olier)

W języku Biblii „łaska” oznacza szczególny dar, który według Nowego Testamentu ma swe źródło w trynitarnym życiu Boga samego – Boga, który jest miłością (por. J 4,8). Owocem tej miłości jest wybranie – to, o którym mówi List do Efezjan. Wybranie to jest zatem ze strony Boga odwieczną wolą zbawienia człowieka przez uczestnictwo w Bożym życiu (por. 2 P 1, 4) w Chrystusie: jest zbawieniem poprzez uczestnictwo w życiu nadprzyrodzonym. Następstwem tego przedwiecznego daru, tej łaski wybrania człowieka przez Boga, jest jakby zaczyn świętości, jakby źródło tryskające w duszy człowieka jako dar Boga samego, które poprzez łaskę ożywia i uświęca wybranych…..

(Jan Paweł II, Redemptoris Mater, n. 8)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, moja matka poczęła mnie grzesznym! Czy człowiek może powrócić do łona swej matki, by narodzić się na nowo? W Twoim więc łonie, Maryjo, poświęcam się cały od chwili mego poczęcia aż do dzisiaj, aby nowy człowiek poczęty przez chrzest, mógł wzrastać w cieple Twej niepokalanej miłości.

Ponieważ w Tobie, Maryjo, wszystkie prawa natury są odnowione, dlatego w Tobie chcę trwać, aby mym ciałem rządziło nowe prawo, a czysta miłość skłaniała mnie do dobra, które chcę czynić i do odrzucenia zła, którego nie chcę. Tak jak grzech jest brzydotą, Ty, przeciwnie, cała jesteś piękna, Maryjo, i nasz Król rozmiłował się w Tobie. Poświęcam się Tobie bez reszty, Matko pięknej miłości, zwierciadło anielskiej czystości, aby moja odnowiona dusza podobała się Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

ANTYFONA

Radości jedyna! Przyczyno naszej radości. Kwiecie Galilejski o zapachu pełnym słodyczy, o Niepokalana, pociągaj nas wszystkich za sobą.

(Marta Robin)

PIEŚŃ: Mdr 7, 22 – 8, 1

Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny,

Rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,

Niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski,

Wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze.

Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu

i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości.

Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały

Wszechmocnego,

dlatego nic skażonego dla niej nie przylgnie.

Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.

Jedna jest, a wszystko może, pozostając sobą, wszystko odnawia,

A przez pokolenia zstępując w dusze święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków.

Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa z Mądrością.

Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdozbiór.

Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże

Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień II, dzień czwarty: Oblubienica objawiająca przedwiecznego Ojca

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień II, dzień szósty: Dzieciństwo Maryi