Tydzień I, dzień piąty: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w Nazarecie

Dzień piąty: W komnacie zaślubin. Józef, oblubieniec tajemnicy Maryi

Poświęcenie duszy


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych boską rosą, na których gaszą pragnienie łaknące serca.

O Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie ma źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Poprzez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

(św. Gertruda)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LIPCA 1988

Dzisiaj wzywam was do pełnego oddania się Bogu. Wszystko, co czynicie i co posiadacie, dajcie Bogu, aby mógł On panować w waszym życiu jak Król nad wszystkim, co posiadacie. W ten sposób Bóg może przeze mnie prowadzić was w głębię życia duchowego. Dzieci, nie lękajcie się, gdyż ja sama jestem przy was wtedy, kiedy myślicie, że nie ma żadnego wyjścia, że szatan objął panowanie. Ja przynoszę wam pokój, bo jestem waszą Matką i Królową Pokoju. Błogosławię was błogosławieństwem radości, aby Bóg był wszystkim w waszym życiu.

ROZMYŚLANIE

Należy wszystkie czynności spełniać przez Maryję; trzeba, więc z wolna dochodzić do takiego wewnętrznego skupienia, by Ona dla ciebie stała się świątynią, gdzie wznosić się będą wszystkie twe modły do Boga, bez obawy odrzucenia. Ona będzie wieżą Dawidową, zamykającą cię bezpiecznie przed wszystkimi wrogami; pochodnią, która rozświetli całe twoje wnętrze i zapali je miłością Bożą; tabernakulum, w którym będziesz wraz z Nią rozmyślał o Bogu; wreszcie by stała się dla duszy tym Jedynym i Wszystkim wobec Boga, Jej wszechogarniającym miejscem ucieczki. Gdy się modlisz, czyń to przez Maryję; gdy przyjmujesz Jezusa w Komunii Św., ukryj go w Maryi i wraz z Nią się raduj. Cokolwiek czynisz, czyń w Maryi; wszędzie we wszystkim zaprzyj się siebie samego.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 47)
Działanie Kościoła na świecie jest jakoby przedłużeniem opieki i troskliwości Maryi; prawdziwie czynna miłość najświętszej Dziewicy w domu nazaretańskim, u Elżbiety, w Kanie Galilejskiej, na miejscu Kalwarii – wszystko to stanowi zbawcze wydarzenia o najwyższym znaczeniu eklezjalnym. Przedłuża się ono i dokonuje w matczynej trosce Kościoła i usilnym pragnieniu, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. (por. 1 Tym 2, 4), w jego nieustającej opiece nad słabymi i potrzebującymi oraz chorymi, w jego ustawicznym zabieganiu o umocnienie pokoju i zgody społecznej, w wytrwałej działalności i gorliwości zmierzającej do tego, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami zbawienia, które swoją śmiercią wysłużył Chrystus. W ten oto sposób miłość do Kościoła przemieni się w miłość do Maryi, i odwrotnie – ta ostatnia w tę pierwszą, ponieważ jedna nie może istnieć bez drugiej, jak trafnie zauważa Chromacjusz z Akwilei: „Kościół zgromadził się […] w górnych pomieszczeniach [Wieczernika] z Maryją, która była Matką Jezusa i z Jego braćmi”.

(Paweł VI, Marialis cultus, n. 28)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

O Maryjo, tajemniczy Ogrodzie, gdzie Słowo wzrosło w ciszy! Otwieram Ci drzwi sanktuarium mojej duszy – tego ukrytego miejsca mego ducha, w którym gości jedynie Duch Boga żywego; otwieram Ci komnatę godów, do której klucze posiada tylko Oblubieniec.

Źródło zapieczętowane, Twe wody przeznaczone są wyłącznie dla tych, którzy zgadzają się przeżyć tajemnicę przemiany wody chrzcielnej w krew męczeńską. Przyjdź jako Władczyni mej królewskiej komnaty i ozdób ją Twoją nieskończoną miłością, o Córko Jeruzalem. Poświęcam Ci to miejsce niezgłębione, które przeczuwam jedynie, a które w pełni poznam wyłącznie w świetle Twojej obecności.

ANTYFONA

Podczas tych dni przesmutnych, Matko Uwielbiona,

Pragnę z Tobą być razem, gdy trwa me wygnanie.

Jakże do głębi dusza moja zachwycona,

Odkrywając w Twym Sercu miłość i otchłanie!

Ty mnie uczysz, Najświętsza, smutku i wesela,

Pod ócz Twoich spojrzeniem pryska bojaźń wszelka,

Wiem, że łzy i radości Serce Twe podziela

I błogosławi życiu Twoja dobroć wielka!

(św. Teresa od Dz. Jezus, Dlaczego kocham Cię, Maryjo?. Strofa 18)

PSALM 85

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, odmieniłeś los Jakuba.

Odpuściłeś winę swojemu ludowi zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, Twego oburzenia na nas poniechaj.

Czyż będziesz się gniewał na wieki, czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, a Twój lud będzie się weselił?

Okaż nam, Panie łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy Mu cześć oddają i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, a śladami Jego kroków zbawienie.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

WEZWANIE

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień I, dzień czwarty: Łagodność i pragnienie wspólnego życia

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień I, dzień szósty: Miłość Miłosierna