Tydzień II, dzień trzeci: Królowa wszechświata

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Tydzień w łonie Ojca

Dzień trzeci: Królowa wszechświata

Poświęcenie wszystkich sprawujących władzę


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan i Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz, Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedmiokroć, bo moc z prawicy Boga masz,

Przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał

I Temu co pociesz nas, niech hołd wieczystych płonie chwał. Amen

(Veni, Creator Spiritus)

Wierzę w Boga.
Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 LISTOPADA 1992

Dziś, jak nigdy, wzywam was do modlitwy. Niech wasze życie stanie się modlitwą. Bez miłości nie możecie się modlić. Dlatego wzywam was, byście wpierw umiłowali Boga Stwórcę waszego życia, bowiem wtedy we wszystkich rozpoznacie Boga i pokochacie miłością, którą On was miłuje. Drogie dzieci, to jest łaska, że ja jestem z wami. Dlatego przyjmijcie moje orędzia i życie według nich dla waszego dobra. Kocham was i jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić drogą wyrzeczeń do nowego życia i do nawrócenia. Tylko tak odkryjecie Boga i wszystko to, od czego teraz jesteście daleko. Dlatego módlcie się, drogie dzieci.

ROZMYŚLANIE

Bóg stworzył ziemię, przeznaczając ją na tymczasową siedzibę dla najświętszej Dziewicy Maryi i wszystkich członków Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Kościoła, mającego się na niej rozprzestrzeniać, zakładając królestwo Boże.

Do porządku wszechświata należało, że Bóg Ojciec chciał mieć u swego boku również Tę, którą sobie wybrał dla utworzenia swojej rodziny. Założył więc też z Nią dom na ziemi, dom swego Syna i swych wszystkich przybranych dzieci, podobnie jak oblubieniec tworzy dom i przygotowuje pole wraz z umiłowaną oblubienicą i za jej przyzwoleniem.
Wyobraźmy teraz sobie ogromna godność oblubienicy Ojca wieków! Właściwie zupełnie nie znamy doskonałości i wielkości Maryi. Słusznie mówi się o Niej, że jest wszechogarniającym łonem, z którego rodzi się świat Kościoła, że nosi w sobie dzieło Boga, uczestnicząc w Jego potędze, mądrości, miłości i płodności, słowem – w Jego wszystkich boskich doskonałościach.

(Jean-Jacques Olier)
Na tym rozległym tle zadań, Najświętsza Maryja Panna, wybrana córka Ojca, jawi się oczom wierzących jako doskonały przykład miłości Boga i bliźniego. Jak sama śpiewa w kantyku Magnificat, wielkie rzeczy uczynił dla Niej Wszechmocny, którego imię jest święte (por. Łk 1, 49). Ojciec powierzył Maryi jedyną w swoim rodzaju misję w dziejach zbawienia: misję Matki oczekiwanego Zbawiciela. Dziewica odpowiedziała na Boże powołanie całkowitą uległością: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1, 38). Jej macierzyńska misja, podjęta w Nazarecie i przeżyta w pełni w Jerozolimie u stóp krzyża, staje się w tym roku serdecznym przynagleniem skierowanym do wszystkich dzieci Bożych, aby wróciły do domu Ojca, wsłuchani w Jej matczyny głos: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5)

(Jan Paweł II, Tertio Millennio Adveniente, n. 54)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Ty, która w łonie Ojca uczestniczyłaś w stwarzaniu zastępów niebiańskich i świata: Ty, która widziałaś, jak wszystko, co On czynił, było dobre i piękne, poświęcam Ci cale stworzenie oczekujące ostatecznego odnowienia wszystkich rzeczy.

Maryjo, niepokalana Królowo wszechświata, panuj i króluj nad moim sercem i nad światem, nad wszelkimi mocami przestworzy, nad tronami, planowaniami i wszystkimi zastępami aniołów. Matko Tego, który nam pokazał oblicze Ojca – Króla królów, Króla ubogich, żebrzącego o naszą miłość! Tobie poświęcam wszystkich, którzy sprawują władzę w Kościele, wszystkich rządzących w imieniu Boga. Niech nikt nie szuka własnej chwały, ale podda się woli Jezusa i stanie się sługą wszystkich.

ANTYFONA

Porządek rzeczy odwrócił się w łonie Matki.

Wszedł bogaty i wyszedł ubogi.

Wszedł wysoki i wyszedł niski.

Wszedł blask niebieski i wyszedł niezauważony.

Chwała Ci, Panie wszechrzeczy, dla Ciebie wszystko jest łatwe!

(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej. T. 9, s. 170-171)

PIEŚŃ

Pan mnie stworzył, swe arcydzieło jako początek swej mocy, od dawna.

Od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała.

Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody;

Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć;

Nim ziemie i pola uczynił – początek pyłu na ziemi.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód,
Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał,

Gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegu nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię.

Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu,

Cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij…

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień II, dzień drugi: Oblubienica Bożych zamysłów

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień II, dzień czwarty: Oblubienica objawiająca przedwiecznego Ojca