Tydzień IV, dzień czwarty: Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień czwarty: Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela

Powierzenie się Pocieszycielce strapionych


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz.

Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco Życia, przyjdź i zamieszkaj w nas.

Oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw nasze dusze, Ty, który jesteś dobrocią.

(liturgia bizantyjska)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 lutego 1991

Dziś wzywam was, żebyście zdecydowali się na Boga, ponieważ oddalenie od Boga jest owocem niepokoju w waszych sercach. Bóg jest samym pokojem, dlatego przybliżcie się do Niego w waszej osobistej modlitwie i potem żyjcie pokojem w waszym sercu. Wtedy pokój z waszego serca popłynie jak rzeka na cały świat. Nie mówcie o pokoju, ale czyńcie pokój! Błogosławię każdego z was i każdą waszą dobrą decyzję.

ROZMYŚLANIE

O Ty, która mnie zrodziłaś, ulituj się nade mną!

Zawsze, gdy głębiej odczuwamy naszą nędzę, czy to w chorobie, czy w słabości, w świadomości grzechów, wszelkich braków i niebezpieczeństwa, wznieśmy ku naszej Matce oczy zalane łzami beznadziei: O Ty, która mnie zrodziłaś, ulituj się nade mną! I czekajmy pełni ufności na Jej pomoc. Nigdy żadna matka nie oparła się wołaniu i łzom swego dziecka, choćby nie wiem jak okazało się przedtem niewdzięczne. Wzywajmy Ją, prosząc, aby nauczyła nas ukochać Miłość. Ufając Jej, przetrwamy spokojnie wszystkie ciosy życiowe. Nasza Matka wysoko ceni ten spokój: „Bądź spokojne, dziecko moje, będziesz cierpieć, ale Ja jestem przy tobie! […]

Głęboką przyczyną cierpień Chrystusa jest nieprzyjazny osąd ludzki skierowany przeciwko wcielonej, boskiej Mądrości. […] Dziewica Maryja współprzeżywała ten straszny ból: sprzeciw wobec Jej Syna i Jej Boga! Ciężar tego sprzeciwu niosła przez całe swe życie, nawet w radości zmartwychwstania. Kto się pozwala rozumnie kształtować w szkole Mądrości, jest prawdziwą pociechą Jezusa i Maryi, ponieważ w nim ten sprzeciw milknie. W szczęściu kochania i oddania się miłości, przemienia on cierpienia Chrystusa w radość, nie tylko dla siebie, lecz również dla swego boskiego Mistrza i jego Matki.

(o. Gabriel Jacquier)

Macierzyńskie zadanie powierzone Maryi pobudza lud Boży, by zwyczajem dzieci ufnie uciekał się do Tej, która okazuje się zawsze chętna i gotowa do wysłuchania z macierzyńską miłością jego próśb i do pośpieszenia mu ze skuteczną pomocą. Dlatego chrześcijanie zwykli wzywać Ją jako „Pocieszycielkę strapionych, Uzdrowienie chorych, Ucieczkę grzeszników”, celem uzyskania pociechy w smutkach, w chorobie – ulgi, w grzechach – mocy, która wyzwala ich z niewoli; i rzeczywiście Ona, całkowicie wolna od zmazy grzechów, doprowadza synów do tego, że przez mocne postanowienie przezwyciężają grzech. To uwolnienie od zła i od niewoli orzechowej (por. Mt 6, 13) trzeba uznać – co należy wciąż powtarzać – za nieodzowny warunek wstępny każdej chrześcijańskiej odnowy obyczajów.

(Paweł VI, Marialis cultus, n. 57)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Matko wszystkich cierpień! Ty znasz każde cierpienie, bo Twoja dusza była najściślej zjednoczona z duszą Twojego Syna, gdy płakał nad Łazarzem, którego ciało rozkładało się już w grobie z powodu winy Adama; Maryjo, opłakująca z córkami jerozolimskimi świątynię Boga i dzieci Twego ludu; Maryjo, która w godzinie śmiertelnej agonii czułaś łzy krwawe w sercu; Ty odczułaś także ogniste łzy Ducha pierwszej Pięćdziesiątnicy i zaznałaś pełni pociechy. Oddaję się Twemu Niepokalanemu Sercu, promieniejącemu łagodnym światłem wszystkich Jego pociech. Pocieszycielko, Oblubienico Pocieszyciela, poddaję się Twej nieskończonej czułości. Orędowniczko moja, Ty bronisz mnie, gdy szatan mnie oskarża z powodu wielu moich grzechów. Matko, której miłość zawsze usprawiedliwi Twoje dzieci, poświęcam się Twemu najczulszemu Sercu, abym upodobniony do Ciebie, stał się również zdolny innym nieść pocieszenie.

ANTYFONA

Zawsze płomień miłości dziecko w piersi czuje, na myśl, że Matki serce wspólnie z nim cierpiało:

Królowo, Twoje serce, ach, ja to pojmuję, by zyskać moją miłość, ileż łez wylało!

To, co mówią o Tobie Ewangelii słowa, zbliżyć mi się do Ciebie i patrzeć ośmiela,

Tak prosta bowiem życia Twego osnowa, żyłaś, cierpiałaś, jak ja, Matko Zbawiciela.

(św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Dlaczego kocham Cię, Maryjo? Strofa 2)

PSALM 46

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w trudnościach.

Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza.

Niech jego wody burzą się i kipią, niech góry chwieją pod jego naporem;

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Nurty rzeki rozweselają miasto Boże, najświętszy przybytek Najwyższego.

Bóg w nim przebywa, a on się nie zachwieje, Bóg je wspomoże o świcie.

Zaszemrały narody, wzburzyły się królestwa, zagrzmiał glos jego i rozpłynęła się ziemia.

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.

On uśmierza wojny aż po krańce ziemi, On kruszy łuki i łamie włócznie, a tarcze ogniem pali.

„Połóżcie temu kres, a we Mnie Boga uznajcie, wywyższonego wśród narodów, wywyższonego na ziemi”.

Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień trzeci: Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień piąty: Powszechne pośrednictwo