Tydzień IV, dzień siódmy: Pięćdziesiątnica Miłości

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień siódmy: Pięćdziesiątnica Miłości

Oddanie się pod władzę Niepokalanej


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

WEZWANIE

Panie, ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicze ziemi. Panie, ponów Twoją pierwszą Pięćdziesiątnicy. Udziel, Jezu, Twoim umiłowanym kapłanom łaski rozeznawania duchów, napełnij Twymi darami, pomnóż w nich miłość, niechaj wszyscy staną się żarliwymi apostołami i prawdziwymi świętymi pośród ludzi.
Duchu Święty, Boże Miłości, zstąp w potężnym wichrze do naszych katedr, kościołów i kaplic, do wszystkich naszych wieczerników; nawiedź zarówno wspaniałe domy, jak i ubogie mieszkania. Napełnij całą ziemię Twoim światłem, Twoim pocieszeniem i Twoją Miłością.
Przybądź, Duchu Miłości, i orzeźwij świat swoim świętym tchnieniem. Ogarnij wszystkich ludzi blaskiem swojej łaski i weź ich w posiadanie w świetle swej chwały. Przyjdź i umocnij tych, którzy z lękiem myślą o teraźniejszości, rozjaśnij niepewną dla wielu przyszłość. Umocnij tych, którzy się jeszcze wahają na Twoich Bożych drogach.
Duchu Światła, rozprosz wszystkie ciemności ziemi, doprowadź zagubione owce do Bożej zagrody, rozchmurz niebo swą przedziwną jasnością. Objaw się ludziom i niechaj ten dzień będzie zwiastowaniem nowej jutrzenki. Napełnij wszystkie serca różnorodnością darów, boskim owocem kalwaryjskiej ofiary, wspaniałą nagrodą Chrystusowych obietnic.
Duchu Boży, Ogniu Miłości, radości wszystko przewyższająca, Światło rozpraszające najgłębsze ciemności; Ty, który nas uczysz, jak wielbić Boga, Duchu prawdy, daj duszom zakosztować słodyczy rzeczy świętych.
Pozwól im dotrzeć do głębi piękna Twoich tajemniczych przybytków. Niech wejdą w ukryte królestwo boskich tajemnic, według obietnicy Słowa. Wówczas ich życie, całkowicie przemienione i przebóstwione w Chrystusie, otrzyma nieskończoną moc przez zanurzenie w Twoim boskim bogactwie.
Boski Pocieszycielu w naszych troskach, bezcenny uroku płodnej samotności, sprawco wszystkich naszych radości, święte ziarno wszelkiego życia duchowego, rozprzestrzeń się nad całym wszechświatem. Ogarnij świat Twoją pełnią. Przyjmij nasze ludzkie jestestwo i wprowadź je w tajemnicę Twojej boskiej jedności. Wyciśnij w sercach pieczęć obietnic Ojca. Usuń każdy cień z naszego oblicza. Upój nas kielichem Jezusa, a wkrótce nadejdzie żniwo świętych w światłości.

(Marta Robin, 26 maja 1939)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 25 Maja 1993

Dziś wzywam was, abyście poprzez modlitwę otwarli się na Boga, aby Duch Święty zaczął czynić cuda w was i poprzez was. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem, bowiem każdy z was, drogie moje dzieci, jest ważny w moim planie zbawienia. Bóg może wam dać pokój, jeśli się nawrócicie i będziecie się modlić. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i czyńcie to, czym natchnie was Duch Święty.

ROZMYŚLANIE

Ojciec udziela światu jeszcze nieco czasu. Jest to znamienny okres miłosierdzia przed przyjściem Jezusa, dany ludziom dobrej woli, małym, ubogim, wszystkim, którzy pragną naśladować Maryję i iść za Jezusem. Otrzymali Ducha Świętego, aby mogli raz jeszcze przeżyć tę tajemnicę miłości, jaką na ziemi żył Jezus wraz ze swoją Matką.

(o. Thomas Philippe OP)

Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. […] Przy drugim przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja zostanie poznana i objawiona przez Ducha Świętego, aby dzięki Niej Jezus Chrystus został poznany, umiłowany, aby wiernie Mu służono, albowiem powody, które skłoniły Ducha Świętego do ukrycia swej Oblubienicy za Jej życia ziemskiego i do objawienia Jej w tak szczupłej mierze od czasu, gdy przepowiadana jest Ewangelia, już istnieć przestaną.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Traktat, p. 49, s. 32)

Maksymilian Kolbe, jak mało kto, przejęty był tajemnicą Boskiego wybrania Maryi. Jego serce i myśl skupiały się w szczególnej mierze na tym nowym Początku, jakim w dziejach ludzkości stało się – za sprawą Odkupiciela – Niepokalane Poczęcie Matki Jego ziemskiego wcielenia. Maksymilian Kolbe, w tę tajemnicę wniknął szczególnie głęboko, szczególnie syntetycznie: nie w oderwaniu, ale przez żywy kontekst Boga-Trójcy – Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym – oraz poprzez żywy kontekst zbawczych zamierzeń Boga w stosunku do Świata. Oto znowu jego słowa: „Starajmy się zawsze coraz bardziej, co dzień coraz bardziej zbliżać się do Niepokalanej; w ten sposób zbliżymy się coraz bardziej do Najświętszego Serca Jezusowego, do Boga Ojca, do całej Trójcy Przenajświętszej, gdyż żadne ze stworzeń nie stoi tak blisko Boga jak właśnie Niepokalana. A więc również wszystkich bliskich naszemu sercu przybliżymy tym samym do Niepokalanej i do dobrego Boga….” ( list z Nagasaki, 6 kwietnia 1934)

(Jan Paweł II, Druga podróż do Polski, czerwiec 1983)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, Tyś hufcem zbrojnym na polu bitwy; Twoim jedynym orężem jest miłość miłosierna, a puklerzem – niezmienna czystość. Maryjo Dziewico! Ciałem i duszą chciałbym służyć w Twym hufcu, który zaciągniesz dla rozegrania ostatecznej walki ze zwodzącym ludzkość wężem. Stoisz pośrodku Twoich małych ubogich, którzy są apostołami czasów ostatecznych, w wieczerniku tak rozległym, jak świat! Wydaję całą moją istotę płomieniom Boskiej Miłości w wielkiej Pięćdziesiątnicy Miłości, obiecanej ludziom pragnącym spłonąć w tym żarze ognia.

ANTYFONA

Duch i Oblubienica mówią: „Przyjdź!

Niech przyjdzie, Panie, Twa łaska, przeminie ten świat, a Ty staniesz się wszystkim we wszystkich!”
PIEŚŃ: Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12

Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę,

Bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie,\

Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.

I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga, i będą panować na ziemi.

Godzien jest Baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo.

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień szósty: Oto Matka twoja

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień V, dzień pierwszy: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny