Tydzień IV, dzień trzeci: Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

Oto matka Twoja – 33 dniowe Rekolekcje maryjne

Rekolekcje Ofiarowania się Trójcy Przenajświętszej przez Niepokalane Serce Maryi


Oblubienica Ducha - Tydzień w cieniu Ducha Świętego

Dzień trzeci: Maryja łonem nowych narodzin z Ducha

Poświęcenie charyzmatów i darów Ducha Świętego


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

WEZWANIE

Duchu Święty, usłysz nasze wołanie i razem z wierną Oblubienicą Twoją, Maryją, powołaj i ukształtuj prawdziwie dzieci Boże. W Niej i przez Nią ukształtowałeś Głowę wybranych, Chrystusa. A więc z Nią i w Niej zechciej ukształtować członki do tej Głowy przynależne. Nie dajesz początku żadnej innej Osobie boskiej, ale Ty jeden kształtujesz wszystkie osoby Boże poza Boskością. Wszyscy święci, którzy byli i będą aż do skończenia świata, są dziełem Twej miłości złączonej z Maryją.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Wierzę w Boga.

Dziesiątek różańca świętego w intencjach Najświętszej Maryi Panny.

PRZESŁANIE MATKI BOŻEJ W MEDJUGORJE Z 23 MAJA 1985

W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie w tych dniach Duch Święty oddziaływuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by on wpływał na wasze serca i umocnił was w wierze.

ROZMYŚLANIE

Maryja, jest wielką formą Boża, utworzona przez Ducha Świętego dla ukształtowania przez osobowe zjednoczenie Boga-człowieka według natury i człowieka jak Boga – przez łaskę. Tej formie nie brak najmniejszego rysu Boskości. Kto się pozwoli do tej formy wrzucić i obrabiać, otrzyma od razu wszystkie rysy Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego, w sposób łagodny, dostosowany do ludzkiej słabości, bez wielkich walk i bólów; ustrzeże się też od obaw złudzenia, gdyż diabeł nigdy nie miał i nie będzie miał przystępu do Maryi, niepokalanej i świętej, bez najmniejszego cienia grzechu.

(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, Tajemnica Maryi, p. 17)

Maryję, która poczęła Słowo Wcielone za sprawą Ducha Świętego i która potem w całym swoim życiu pozwoliła się prowadzić przez Jego wewnętrzne działanie, będziemy kontemplować i naśladować w ciągu tego roku przede wszystkim jako niewiastę, która potrafiła, jak Abraham, przyjąć wolę Bożą, wierząc nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4, 18). Maryja dała pełny wyraz pragnieniu ubogich Jahwe, jaśniejąc jako wzór dla tych wszystkich, którzy całym sercem powierzają się Bożym obietnicom.

(Jan Paweł II , Tertio Millennio Adveniente, n. 48)

MODLITWA POŚWIĘCENIA

Maryjo, doskonała piękności, piękna pięknością najpiękniejszego z ludzkich dzieci! Maryjo, ukształtowana w łonie św. Anny przez najdoskonalszą, jaka istnieje, miłość. Maryjo, moja Gołąbko, o Ty doskonała, w której nie ma zmazy, samolubstwa ani niczego podobnego. Maryjo, cała wewnątrz piękna, bo kształtowana na podobieństwo Mądrości, która utworzyła sobie tron z Twego Serca i łona, z całej Twej duszy matczynej. Piękności, znalazłem Cię i nie puszczę, dopóki mnie mocno sobą nie ogarniesz i nie urodzisz w Twym łonie do doskonałości do całkowitej formy Chrystusa. Przez ogarnięcie Duchem, którego użycza On swej Oblubienicy, niech moje wnętrze całkowicie upodobni się do Niego. Niechaj wszystkie charyzmaty i dary Ojca ubogich przywrócą mi pierwotne podobieństwo do Boga, aż do zaślubin z Nim.

ANTYFONA

Cudem jest Twa Matka. Pan wstąpił do Niej i stał się sługą.

Wstąpiło Słowo, stając się w Niej nieme.

Wstąpił grzmot i głos swój skłonił do milczenia.

Wstąpił Pasterz i stał się Barankiem.

(św. Efrem Syryjczyk, Teksty o Matce Bożej, t.9, s. 171)

PSALM 84

Jak miłe są Twoje przybytki, Panie Zastępów!

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.

Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:

Przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie, nieustannie wielbiąc Ciebie.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu.

Przechodząc suchą doliną, w źródła ją zamieniają, a wczesny deszcz błogosławieństwem ja okryje.

Mocy im będzie przybywać, ujrzą na Syjonie Boga nad bogami.

Panie Zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucho, Boże Jakuba.

Spójrz, Boże, tarczo nasza, wejrzyj na twarz Twojego pomazańca.

Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące.

Wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników.

Bo Pan Bóg jest słońcem i tarczą, On hojnie darzy łaską i chwałą,

nie odmawia dobrodziejstw żyjącym nienagannie.

Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!

Dowolna modlitwa np. Litania, Pomnij….

Wezwanie:

MARYJO, KRÓLOWO POKOJU, MÓDL SIĘ ZA NAMI I ZA CAŁYM ŚWIATEM (3 razy)


 WSTECZ

Tydzień IV, dzień drugi: Pielgrzymka wiary

Powrót do spisu treści

DALEJ 

Tydzień IV, dzień czwarty: Pocieszycielka Oblubienica Pocieszyciela